โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

                 ประกาศโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
Visitors: 79,156