กิจกรรมและโครงการต่างๆที่จัดขึ้นของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

      เนื่องจากโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น  ทั้งภายในโรงเรียนและนอกสถานที่  จึงได้จัดทำส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมภาพกิจกรรม  ภาพความประทับใจต่างๆ ให้เป็นความทรงจำที่ดีแก่ ครู นักเรียน และเผยแผ่แก่สาธารณชนต่อไป

     

 

 

 

Visitors: 85,684