ประวัติโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนที่ดินของกรมชลประทาน มีเนื้อที่ 37 ไร่  2   งาน  10  ตารางวา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  2   เป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

              ในปีการศึกษา 2545   และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งแต่  พ. ศ. 2540 นอกจากนี้   ยังเป็นโรงเรียนแกนนำในการให้นักเรียนพิเศษที่มีความบกพร่องได้เรียนร่วมกับเด็กปกติของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

             โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ก่อตั้งเมื่อวันที่4  มิถุนายน 2498  เป็นโรงเรียนประชาบาลเพื่อช่วยเหลือบุตรข้าราชการและคนงานของกรมชลประทานซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณกรมชลประทานปากเกร็ด    ปัจจุบันมีอาคาร  7  หลัง  เป็นอาคารไม้  5  หลัง    อาคารคอนกรีต  2 หลัง  อาคารอาคารคอนกรีตหลังใหญ่ซึ่งมี  4  ชั้น  เป็นอาคารที่พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์   ( หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ) อดีตเจ้าอาวาส           วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้เมตตาเป็นประธาน หาทุนจัดสร้างให้เมื่อ พ.ศ. 2544  เป็นอาคารเรียนแบบ สปช 2 /28  จำนวน  24  ห้องเรียน  มีอาคารอเนกประสงค์  2  หลัง   ห้องพิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวม  9  ห้อง

           

Visitors: 84,568