พันธกิจ

1.  จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร อ่านคล่อง   เขียนคล่อง ทักษะในการคิดคำนวณ  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ศิลปศึกษา
การสนทนาภาษาอังกฤษ  และ พัฒนาทักษะงานอาชีพ
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตามวิธีทางประชาธิปไตย  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
4.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์

  6.  ส่งเสริมการจัดการเรียนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนใช้ในการสื่อสารเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  7.  ส่งเสริมและให้โอกาส ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(
Stakeholder) มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  
       การศึกษา
  8. ปลูกจิตสำนึก ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
      ทรงเป็นประมุข

  9. สืบสานวัฒนธรรมไทย พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  10. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม


 • พื้นหลัง copy.jpg
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันวิทยาการ ทำงานอย่างมีความสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ต้นแบบการเรียนรวม

 • DSCN5420.jpg
  มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถมีสุขภาพอนามัยดีและเป็นคนดีของสังคม

 • IMG_34062.jpg
  นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำความดี สู่วิถีพุทธ

 • DSCF0074.jpg
  เด็กพิเศษมีการพัฒนา เชียวชาญงานอาชีพ…

 • resize-1391415011308.png
  ตราโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เป็นรูปพญานาค อยู่ในวงกลม ซึ่งมีชื่อโรงเรียนภายในวงกลมมีรูปหม้อน้ำลายวิจิตรอยู่เหนือตัวพญานาค เสมาประทับอยู่เหนือคนโทหม้อน้ำลายวิจิตรด้านข้างเป็นรูปกนก...

 • IMG_1281.JPG
  พระพุทธพรชัยอุดมมงคลประทานบพิตร

 • สีโรงเรียน.JPG
  สีเขียว – ขาว สีเขียว เป็นสีสดใสแสดงถึงความร่มรื่น สดชื่น สงบร่มเย็น สีขาว เป็นสีที่บ่งบอกถึงความสะอาด บริสุทธิ์ และปลอดอบายมุข

 • ดอกชมพู.jpg
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน“ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ” เป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูงดงาม เมื่อใดที่ออกดอกแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการวัดผลและ ประเมินผลประจำปี

 • ช.ป..jpg
  อักษรย่อโรงเรียน ช.ป. , ม.ช.ป.

 • โครงการจิตอาสาหมอจิ๋ว_๒๐๐๙๐๓.jpg
  คำขวัญโรงเรียน " เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม "

 • Slide1.jpeg
Visitors: 138,604