ตราประจำโรงเรียนและความหมาย

ตราโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์


เป็นรูปพญานาค อยู่ในวงกลม
ซึ่งมีชื่อโรงเรียนภายในวงกลมมีรูปหม้อน้ำลายวิจิตรอยู่เหนือตัวพญานาค
เสมาประทับอยู่เหนือคนโทหม้อน้ำลายวิจิตร ด้านข้างเป็นรูปกนกเปลว  

ทั้ง  2   ด้าน 

กนกเปลว           หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรือง                 
พญานาค           หมายถึง    สัญลักษณ์ของกรมชลประทานที่ได้ให้

                                       ความอนุเคราะห์สนับสนุน  ส่งเสริม                                                โรงเรียน           
หม้อน้ำลายวิจิตร   หมายถึง    เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี     เสมา                  หมายถึง    การศึกษา


 • พื้นหลัง copy.jpg
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันวิทยาการ ทำงานอย่างมีความสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ต้นแบบการเรียนรวม

 • ตั้งใจเรียน copy.jpg
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทักษะในการคิดคำนวณ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา การสนทนาภาษาอังกฤษ และ ...

 • DSCN5420.jpg
  มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถมีสุขภาพอนามัยดีและเป็นคนดีของสังคม

 • IMG_34062.jpg
  นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำความดี สู่วิถีพุทธ

 • DSCF0074.jpg
  เด็กพิเศษมีการพัฒนา เชียวชาญงานอาชีพ…

 • IMG_1281.JPG
  พระพุทธพรชัยอุดมมงคลประทานบพิตร

 • สีโรงเรียน.JPG
  สีเขียว – ขาว สีเขียว เป็นสีสดใสแสดงถึงความร่มรื่น สดชื่น สงบร่มเย็น สีขาว เป็นสีที่บ่งบอกถึงความสะอาด บริสุทธิ์ และปลอดอบายมุข

 • ดอกชมพู.jpg
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน“ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ” เป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูงดงาม เมื่อใดที่ออกดอกแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการวัดผลและ ประเมินผลประจำปี

 • ช.ป..jpg
  อักษรย่อโรงเรียน ช.ป. , ม.ช.ป.

 • โครงการจิตอาสาหมอจิ๋ว_๒๐๐๙๐๓.jpg
  คำขวัญโรงเรียน " เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม "

 • Slide1.jpeg
Visitors: 134,450