ปรัชญาโรงเรียน

มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ให้มีความรู้ ความสามารถ

มีสุขภาพอนามัยดี 

และเป็นคนดีของสังคม

Visitors: 135,675