ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาจังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาจังหวัดนนทบุรี
1. เด็กหญิงอมรรัตน์ มูลชาติ
ชนะเลิศ วิ่ง 60,100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี
2. เด็กหญิงธัญชนก ปักเคระเต 
ชนะเลิศ กระโดดไกล รุ่นอายุ 8 ปี

และการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครปากเกร็ด
1. รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ฟุตซอล
2. รองชนะเลิศ อันดีับที่ 1 ฟุตบอล 7 คน
Visitors: 85,684