โครงการพุทธมามกะ

กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมนำคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Visitors: 85,683