แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมนำคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Visitors: 85,683