พุทธมามกะ ป.4-6

กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมนำคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Visitors: 85,683