พุทธมามกะ ม.1-3

กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมนำคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Visitors: 85,684